Leiden centre for
innovation and
entrepreneurship

Een kansrijke start

De 1000 beste dagen van een kinderleven, beginnen vanaf dag 0 bij de ouders.

Ieder kind verdient de best mogelijke start van het leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn daarin cruciaal. Niet alleen voor een gezonde groei, ontwikkeling in de buik en na de geboorte, maar ook voor de kansen op een optimale gezondheid en ontplooiing op latere leeftijd.

Het is nu de uitdaging hier in een vroeg stadium een verschil in te kunnen maken door de (toekomstige) ouders te helpen door middel van de nieuwe ideeën die zich vormen tijdens dit evenement! 

Challenge 1
Hoe maak je (toekomstige) ouders bewust van een gezonde leefstijl?

Challenge 2
Hoe kunnen professionals eerder zicht krijgen op kwetsbare zwangere vrouwen of jonge ouders?

Schrijf je nu in met je team en maak kans een volledig ontwikkeltraject voor jouw oplossing!

 

Online ontmoeten
De challenge is verspreid over twee dagen: op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober. Beide dagen vinden online plaats. Dit doen we vanwege veiligheidsredenen vanwege de Coronamaatregelen, maar ook om te laten zien dat je ook online tot innovatieve inzichten kan komen met elkaar. Meer informatie over teamvorming, inschrijvingen en het programma vind je verder op de pagina van dit event.

Informatie over het thema van de challenges
Het is aan de ouders om tijdens en na de zwangerschap de juiste keuzes te maken. Maar de juiste keuzes maken, is niet voor iedereen even makkelijk. Vooral omdat veel omstandigheden vaak geen keuze zijn, maar mogelijk wel een risico. Een kwetsbare leefsituatie hoeft echter geen negatieve gevolgen te hebben voor het kind. Met de juiste kennis, ondersteuning en mogelijkheden kunnen zwangeren en jonge ouders de juiste keuzes maken voor een gezonde en kansrijke start.

Stress en sociale risicofactoren
Stress bij ouders is een belangrijke risicofactor, net zoals gebrek aan kennis en middelen. Sociale druk en schaamte staan vaak in de weg om juiste keuzes te maken of hulp te vragen. Met mogelijk een ongezonde leefstijl of onveilige en niet stimulerende omgeving als gevolg. Zo lang zwangeren en jonge ouders zich niet bewust zijn van risico’s of geen hulp durven vragen, blijven ze te lang uit beeld. Hierdoor krijgt het kind niet de kansrijke start die het verdient. Zo heeft in Nederland 1 op de 6 kinderen die wordt geboren geen goede start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. 

We zoemen met deze design challenge in op nieuwe mogelijkheden om eerder in contact te komen met zwangeren en jonge ouders. Oplossingen die aanzetten tot een gezonde leefstijl of tijdige hulp en ondersteuning voor een gezonde start.

Challenge 1

Hoe maak je (toekomstige) ouders bewust van een gezonde leefstijl?

Een gezonde leefstijl tijdens de eerste 1000 dagen van een kind is van groot belang. Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding is het kind afhankelijk van wat de moeder tot zich neemt en hoe gezond zij leeft. Gezonde keuzes maken is niet altijd makkelijk. Er wordt veel gezegd en geschreven over wat gezond en ongezond is en de sociale omgeving heeft grote invloed op gezond en ongezond gedrag. Met deze challenge willen we manieren verzinnen waardoor zwangeren en jonge ouders zich bewuster worden van wat gezonde keuzes zijn en handvatten bieden om die keuzes ook te maken. We onderscheiden daarbij twee thema’s.

Gezonde voeding
Hoe kunnen we bewustzijn vergroten van belang van gezonde voeding bij zwangeren, jonge ouders en vrouwen met kinderwens? Hoe kunnen we de kennis vergroten van wat gezonde en ongezonde voeding is? Hoe kunnen we verleiden en aanzetten tot gezonde keuzes?

Meer bewegen 
Hoe kunnen we bewustzijn van belang van voldoende beweging vergroten bij zwangeren en vrouwen met kinderwens? Hoe kunnen we de kennis vergroten van wat voldoende beweging is en welke vormen van beweging prettig zijn? Hoe kunnen we verleiden en aanzetten tot voldoende beweging?

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten
  • 00Seconden

Challenge 2

Kwetsbaarheid eerder spotten. Hoe kunnen professionals eerder zicht krijgen op kwetsbare zwangere vrouwen of jonge ouders?

Er zijn meer oorzaken voor een ongezonde start van kinderen dan de genetische aanleg, gezondheid en de leefstijl van ouders. Vaak spelen sociale factoren een belangrijke rol bij een slechte start. Denk aan armoede, een slechte leefomgeving, eenzaamheid of een beperkt sociaal vangnet. Al deze factoren kunnen bovendien bijdragen aan chronische stress, een belangrijke oorzaak voor veel gezondheidsproblemen.

Ontwerp opgave
Bij deze challenge willen we oplossingen ontwikkelen waardoor professionals eerder in contact komen met kwetsbare zwangeren en jonge ouders. Dit kan doordat we betere manieren of tools ontwikkelen die professionals helpen om kwetsbaarheid te signaleren tijdens de contactmomenten die er al zijn. Daarnaast kunnen we zoeken naar andere ingangen om in contact te komen, bijvoorbeeld via iets dat zwangeren en jonge ouders vaak of graag zien, doen of gebruiken. Hieronder enkele invalshoeken waar je je als team op kunt richten.

Kwetsbaarheid in beeld
Tijdens en kort na de zwangerschap hebben (kwetsbare) zwangeren en jonge ouders te maken met verschillende zorgverleners zoals de verloskundige, gynaecoloog, jeugdverpleegkundige, kraamverzorgende, de kinderarts en de huisarts. Lang niet alle kwetsbare zwangere vrouwen en jonge kinderen die risico’s lopen, worden gesignaleerd door professionals. Daarnaast vragen veel kwetsbare zwangere vrouwen en jonge ouders niet tijdig hulp, of weten ze niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Hierdoor lopen zij de juiste ondersteuning of hulp mis. Als het lukt om tijdens en na de zwangerschap eerder risico’s te signaleren en vervolgens de juiste ondersteuning of hulp te bieden, hebben ook deze kinderen een meer kansrijke start. 

Stress en armoede als signaal
Chronische stress en armoede zijn grote risicofactoren voor de eerste 1000 dagen van een kind. Op welke manieren kunnen professionals eerder in contact komen met zwangeren en jonge ouders waarbij sprake is van chronische stress of armoede? Hoe kunnen we dit beter herkennen? Zijn er specifieke doelgroepen met grotere kans op armoede die op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier kunnen worden bereikt? Denk bijvoorbeeld aan hele jonge moeders, zwangere asielzoekers of statushouders, alleenstaande ouders, werkloze ouders, aanstaande ouders met een verslaving of lichte verstandelijke beperking. Hoe maak je voor hen zichtbaar dat hun kind een risico loopt? Hoe kunnen ze verleid worden tot het zoeken van hulp en ondersteuning?  

Zelf in actie
De stap zetten naar hulp of ondersteuning is voor veel zwangeren en jonge ouders lastig. Het ontbreekt vaak aan bewustzijn dat bij hen sprake is van risico’s met mogelijke gevolgen voor het kind. Veel kwetsbare moeders hebben nadelige gebeurtenissen meegemaakt waardoor vertrouwen in anderen en in hulpverlening laag is. Ook kunnen schaamte en sociale druk in de weg staan. Hoe kunnen we kwetsbare zwangeren en jonge ouders eerder bewust maken van een hulpvraag? Hoe kunnen we hun vertrouwen in passende hulpverlening en ondersteuning vergroten? Hoe kunnen we de drempel verlagen om hulp te zoeken?

Sociaal netwerk
Niet alleen de zwangeren of jonge ouders zelf, maar ook hun omgeving kan signaleren dat het (ongeboren) kind risico’s loopt. Zij kunnen zelf ondersteuning bieden of helpen de weg naar juiste ondersteuning te vinden. Hoe kunnen we voor deze vrouwen een sociaal netwerk of vangnet creëren op een gelijkwaardige manier? Hoe kunnen we beter gebruik maken van het netwerk om eerder met hen in contact te komen?

 

Wat levert meedoen op?

Allereerst een hele inspirerende en leuke ervaring met design thinking! Je ontdekt nieuwe oplossingen, ontmoet experts en leert veel over proces van ontwerpen en innoveren. Erg leuk en waardevol om mee terug te nemen naar je eigen organisatie. 

De beste ideeën willen we graag verder helpen te ontwikkelen. Twee weken na de hackathon wordt voor deze teams een follow-up bijeenkomst gepland met betrokken partners die kunnen bijdragen in de doorontwikkeling. Er is geen concreet aantal winnaars. Het gaat er om dat een idee genoeg potentie heeft en het team gedreven genoeg is om het door te willen zetten

De winnende teams maken kans op:
– 2 uur juridisch advies van DPA
– Gratis traject voor conceptontwikkeling bij Garage2020 
– Startup Play training bij PLNT voor ontwikkeling je business model en MVP van je concept
– Venture Academy bij PLNT voor validatie van business concept
– 1 coaching sessie van onze startup experts bij PLNT

 

Hoe schrijf ik mij in?

Meld je aan met jouw oplossing!
Als je al een idee of oplossing hebt als team of als individu, kan je je aanmelden als idee eigenaar. Tijdens de sessie kan je gebruik maken van de begeleiding om het idee verder uit te werken of bepaalde aspecten ervan te valideren bij experts. Misschien vind je zelfs dat extra teamlid met de vaardigheden die je nodig hebt om het verder te ontwikkelen!

Wil je gewoon helpen? 
Als je je verbonden voelt met de uitdaging en gewoon je kennis voor 1 of 2 dagen wilt delen, kan je je aanmelden om jouw deel van de impact te leveren. Je kunt samenwerken met andere groepen om een nieuw team te vormen of onderdeel worden van een bestaand team die je ondersteuning kan gebruiken. 

Hoe werkt het met de indeling van de teams en begeleiding?
Je wordt na aanmelding vooraf ingedeeld in een groep als je niet al deel uitmaakte van een groep. Dit gaat op basis van je professionele achtergrond of ervaring met het onderwerp. Per 3 groepen wordt er een procescoach toegewezen waar aan je vragen kan stellen als je hulp nodig hebt tijdens het design thinking proces.

Planning  

9 Oktober (online) – 09:00 – 14:00

08:30 – 09:00 Digitale inloop
09:00 – 09:15 Openingspraatje PLNT en uitleg programma 
09:15 – 09:45 Digitaal voorstelrondje en Mural verkennen
09:45 – 11:25 Presentaties partners en ervaringsdeskundigen 
11:15 – 12:15 Problemspace uitleg in Mural
12:15 – 12:30 Check out
12:30 – 14.00 Zelfstandig de templates afmaken met coach

 

10 oktober: (online) – 09:00 – 18:00

08:30 – 09:00 Digitale inloop
09:00 – 09:15 Openingspraatje PLNT en uitleg programma 
09:15 – 09:30 Energizer 
09:30 – 10:30 Muralboards (Problem space) bespreken
10:30 – 11:30 Ideegeneratie (Solution space)
11:30 – 12:00 Idee selectie
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:30 Elements of influence oefening
13:30 – 15:00 Value Proposition Canvas
15:00 – 16:00 Voorbereiding presentatie
16:00 – 17:30 Presentaties
17:30 – 17:45 Uitreiking 

 

Vereisten om je idee in te dienen

 

1. Het moet je eigen idee zijn, wat vooral betekent dat het nog niet IP-beschermd mag zijn.

2. Aanmelden voor de SDG-uitdaging betekent dat u zich ertoe verbindt deel te nemen aan het evenement als uw idee wordt geselecteerd, of dat u een team toestaat om aan het idee te werken, waardoor ze eigenaar worden.

3. Je staat open voor nieuwe input!

 
 

 

De Jury Checklist

Altijd handig om te weten waar de Jury op zal letten bij je presentatie. Weet dat door ze op te nemen in je pitch er een grotere kans is om de Challenge te winnen!

Relevantie
De oplossing heeft betrekking tot de challenge
Innovatie    
Het verschilt van bestaande oplossingen
Uitvoerbaarheid
– De jury kijkt naar het kans niveau van slagen.
– Het heeft het potentieel om impact te creëren
Team
Het team laat zien enthousiast en gemotiveerd te zijn om het concept verder te ontwikkelen na de SDG-uitdaging.

Challenge-holders

Voor meer informatie over programma, stuur een appje of mail naar sander@plnt.nl  (06 4284 0066) 

Voor meer informatie over inhoud, stuur een appje of mail naar bart@garage2020.nl  (06 8191 8339)

 

Supported by